Comme il faut

R+O Design | העולם בעיני המתבונן

31.5.19 > 02.6.19

בית בנמל

R+O Design - ראלי סמית ואסנת יפה צימרמן.

"אני תוהה, על כמה אנשים הסתכלתי במהלך חיי ולא ראיתי אותם מעולם", יונתן סטיינבק

כל אחד רואה את העולם באופן שונה. מתוך העיסוק שלנו במבט, בראייה ובהתבוננות, עלו אצלנו מספר שאלות עיקריות שהחלטנו לחקור במסגרת פרויקט זה: מה אנחנו בוחרים לראות? מה אנחנו בוחרים לא לראות? כיצד אנו רואים את העולם וכתוצאה מכך באיזה אופן אנו תופסים את המתרחש בו?